s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !

Úvodem

Jednou z priorit společnosti Advanced Genetics , s.r.o. je ochrana Vašeho soukromí. V tomto prohlášení jsou definovány postupy společnosti Advanced Genetics , s.r.o. při poskytování informací, včetně specifikace druhů údajů, které můžeme sbírat a uchovávat, a způsobů jejich využití či sdílení. Rovněž je zde vysvětleno, jakým způsobem se na nás můžete obrátit, budete-li mít jakékoli dotazy či nejasnosti týkající se Vašich osobních informací.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká údajů sbíraných společností Advanced Genetics , s.r.o. a dalších členů skupiny Advanced Genetics v Evropě pro potřeby těchto společností a dalších členů skupiny Advanced Genetics po celém světě (dále jen „Advanced Genetics “). Následující pokyny Vám poslouží k orientaci v tom, jakým způsobem hodláme využít údaje, které nám poskytnete.

Seznam oddílů:
Klepnutím na nadpis přejdete do příslušného oddílu.

1. Co společnost Advanced Genetics potřebuje

Obecně platí, že internetové stránky společnosti Advanced Genetics můžete navštívit bez prozrazení své identity a bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. V určitých situacích by však společnost Advanced Genetics nemusela být schopna dodat Vám své výroby či poskytnout určité služby, včetně poprodejních služeb, bez poskytnutí minimálních nezbytných údajů uvedených v příslušném oddíle pro zadání údajů či na dalších stránkách.

2. Proč sbírá společnost Advanced Genetics osobní údaje

Osobními údaji se rozumějí jakékoli údaje týkající se osoby, na jejichž základě je možno tuto osobu identifikovat, tzn. např. jméno, věk, telefonní číslo, e-mailová a poštovní adresa (dále jen „osobní údaje“).

Společnost Advanced Genetics má zájem na sbírání, uchovávání a využívání Vašich osobních údajů ke splnění následujících úkolů:

Pro tyto účely je společnost Advanced Genetics oprávněna poskytovat či převádět tyto osobní údaje dalším členům skupiny Advanced Genetics v rámci Evropy a členům skupiny Advanced Genetics po celém světě (při důsledném dodržení příslušných zákonů na ochranu osobních údajů ze strany společnosti Advanced Genetics). Členové skupiny Advanced Genetics použijí Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené výše a vždy v souladu s přísnými zásadami a podmínkami využití a ochrany osobních údajů. („Členy skupiny Advanced Genetics“ se rozumí společnost Advanced Genetics, s.r.o. a další osoby, společnosti či právnické osoby, v nichž společnost Advanced Genetics, s.r.o. přímo nebo nepřímo vlastní či ovládá většinový podíl akcií nebo vlastního kapitálu.)

3. Jak sbírá společnost Advanced Genetics osobní údaje

Společnost Advanced Genetics sbírá osobní údaje několika způsoby. Například Vás můžeme požádat o poskytnutí kontaktních informací během Vaší korespondence se společností Advanced Genetics, během telefonické žádosti společnosti Advanced Genetics, týkající se nákupu či žádosti o poskytnutí služby, registrace v on-line průzkumu či propagačních nabídkách, diskusních skupinách nebo informačních panelech.

Níže uvádíme některé typické příklady toho, jak společnost Advanced Genetics sbírá Vaše osobní údaje.

Údaje sbírané online je rovněž možno kombinovat s údaji poskytnutými společnosti Advanced Genetics při jiných příležitostech. Například během registrace k webu společnosti, volání na číslo našeho telefonického centra či při veřejných akcích (prezentace či hospodářské výstavy). Osobní údaje poskytnuté společnosti Advanced Genetics v těchto případech mohou být spojeny s existujícími databázemi a uloženy pro zjednodušení našich systémů řízení údajů o zákaznících.

4. Vaše preference

Osobní údaje, které sbíráme, mohou být uloženy v různých databázích. Společnost Advanced Genetics vyvíjí snahu o zohlednění různých preferencí, které vyjádříte v určitém časovém horizontu, tak aby bylo možno zpracovat Vaše údaje konzistentním způsobem. Pokud z jakéhokoli důvodu obdržíte nesprávné údaje, kontaktujte prosím oddělení zákaznických služeb společnosti Advanced Genetics.

5. Kdy společnost Advanced Genetics poskytuje osobní údaje

Bez Vašeho souhlasu neposkytne společnost Advanced Genetics Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou členů skupiny Advanced Genetics a s výjimkou následujících případů:

Osobní údaje je možno poskytnout smluvním partnerům pro potřeby realizace smluv, ve kterých jste smluvní stranou, či pro další účely uvedené v oddíle 4. Společnost Advanced Genetics využívá jiné společnosti k realizaci činností jejím jménem, např. vyplňování objednávek, dodávky, poštovní zásilky a e-mailové služby, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditními kartami a poskytování služeb zákazníkům. Tyto společnosti budou mít přístup k osobním údajům nezbytným k plnění těchto funkcí, avšak nebudou oprávněny využívat tyto informace pro jiné účely a budou povinny zpracovat veškeré údaje v souladu s příslušnými zákony.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem splnění zákonných povinností, kterým společnost Advanced Genetics podléhá. Pokud budou osobní údaje poskytnuty třetím stranám k tomu, aby jim bylo umožněno poskytování služeb jménem společnosti Advanced Genetics, pak společnost Advanced Genetics přijímá opatření k zajištění toho, že tyto třetí strany postupují v souladu s našimi zásadami utajení a že tito příjemci:

- nevyužívají osobní údaje pro jiné než schválení účely;

- získávají a zpracovávají osobní údaje pouze způsobem, kterým chrání tyto osobní údaje před neoprávněným využitím, a přijmou a splní podobně přísné zásady a podmínky využití a ochrany osobních údajů;

- postupují přísně v souladu s příslušnými zákony.

Z rozsahu tohoto omezení použití, zpracování, poskytování, přenosu či jiného použití osobních údajů jsou vyloučeny anonymní či obecné údaje (včetně „obecných“ statistik), ze kterých nelze určit individuální osoby.

6. Účast ve foru

Údaje na některých stránkách společnosti Advanced Genetics (především v diskusních forech, panelech pro zasílání vzkazů či jiných komunikačních prostorech v rámci diskusí) budou obecně k dispozici a volně dostupné dalším uživatelům Fora společnosti Advanced Genetics. Proto by zde uživatelé neměli uvádět žádné informace, které si přejí zachovat v tajnosti, a měli by vkládat údaje v rámci fora velmi opatrně. Kromě toho bude - v souvislosti s Vašimi příspěvky v rámci Fora společnosti Advanced Genetics - vždy zveřejněno Vaše jméno či přezdívka.

7. Zabezpečení sbíraných osobních údajů

Společnost Advanced Genetics má zájem na ochraně Vašich osobních údajů a zachování jejich kvality. Společnost Advanced Genetics proto vyvíjí přiměřené úsilí ve snaze přijmout veškeré technické a organizační kroky a opatření pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, úpravami či nezákonným poškozením. Tato opatření zahrnují kódování prostřednictvím Secure Sockets Layer (SSL) během sbírání či převodu citlivých údajů, např. detailních informací o kreditních kartách. Díky kódování SSL jsou tyto údaje pro jiné osoby nečitelné.

Jak chráníme Vaše údaje:

- omezujeme přístup k Vašim osobním údajům. Přístup k Vašim údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují pro účely poskytování výrobků či služeb;

- máme zavedenu fyzickou, elektronickou a procesní ochranu v souladu s příslušnými předpisy;

- údaje o Vašem účtu mohou být chráněny heslem.

Při komunikaci prostřednictvím internetu se doporučuje nepoužívat jednoduchá uživatelská jména a hesla. Hesla by měla obsahovat kombinaci písmen a čísel, měla by být vedena v tajnosti a pravidelně měněna

8. Soubory cookies a technologie web beacon

Některé internetové stránky společnosti Advanced Genetics mohou využívat technologie nazývané „cookies“. Jedná se o balíčky dat, které se ukládají na Váš pevný disk při návštěvě některých internetových stránek či jejich částí. Díky cookies může společnost Advanced Genetics zjistit, které části jejích internetových stránek jsou nejzajímavější, kam návštěvníci směřují a kolik času tam tráví.

Společnost Advanced Genetics využívá soubory cookies ke sledování návštěvnosti svých stránek, ve snaze zdokonalit svoji prezentaci na internetu, přizpůsobit se jednání uživatelů a lépe vyhovět jejich zájmům a preferencím. Společnost Advanced Genetics například sleduje domény, ze kterých lidé navštěvují její stránky, a rovněž to, na které konkrétní stránky návštěvníci směřují. Veškeré tyto údaje jsou však zpracovávány tak, že neumožňují identifikaci jednotlivých uživatelů.

Soubory cookies mohou být rovněž použity pro identifikaci Vašeho počítače při Vaší další návštěvě. Můžete tak ušetřit čas (např. tím, že se nebudete muset znovu přihlašovat do systému), případně si můžete vytvořit vlastní osobní nastavení.

Pokud si nepřejete využití souborů cookies, můžete je deaktivovat podle pokynů v prohlížeči svého počítače. Více zjistíte v pokynech či nápovědě ve svém prohlížeči. Jestliže například používáte Internet Explorer, klepněte na Nástroje / Možnosti Internetu / Zabezpečení a Osobní údaje, kde můžete změnit požadované nastavení.

Na naší stránce mohou být použity technologie web beacons, rovněž známé pod názvem technologie single pixel, clear gif či action tags. Díky této technologii jsme schopni vidět, kteří návštěvníci klepnuli na klíčové prvky (např. odkazy či grafické symboly) na webových stránkách Advanced Genetics či v e-mailech Advanced Genetics. Jestliže nás požádáte o zaslání informací o propagační akci nebo o informační bulletin, můžeme použít technologii web beacons ke zjištění, které e-maily jsou právě otevřeny. Tyto informace používáme k optimalizaci našeho obsahu a služeb.

Tato technologie web beacons většinou funguje ve spojení s cookies. Pokud nechcete, aby byly při Vaší návštěvě na těchto stranách využity údaje cookie, můžete cookies vypnout v nastavení svého prohlížeče. V aplikaci Microsoft Outlook 2003 či podobných verzích může být vypnuto stahování obrázků.

9. Přístup k osobním údajům

Máte kdykoli přístup ke svým osobním údajům a možnost opravit či vymazat nesprávné údaje, nebo se bránit zpracování těchto údajů.

Jestliže máte zájem prohlédnout si, opravit, doplnit či aktualizovat své osobní údaje v databázi společnosti Advanced Genetics, obraťte se na společnost Advanced Genetics na adrese uvedené v oddíle 14, a to buď prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo písemně. Z důvodů zajištění ochrany osobních údajů budete požádáni o předložení identifikačního dokladu.

Na základě žádosti můžete být informováni o zpracování Vašich osobních údajů a obdržet potvrzení, že všechny příslušné strany byly informovány o Vašich žádostech o informace, změny či vymazání. Společnost Advanced Genetics těmto Vašim prosbám ráda vyhoví.

Jestliže si přejete odhlásit se ze služby zasílání e-mailových zpráv, klepněte na „unsubscribe - odhlásit se“ a postupujte podle pokynů uvedených (zpravidla) na konci e-mailové zprávy. Pokud pro nakupování či korespondenci se společností Advanced Genetics používáte více e-mailových adres, musíte odhlásit každý daný účet zvlášť.

10. Odkazy na další stránky

Některé stránky společnosti Advanced Genetics mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které společnost Advanced Genetics neprovozuje. Společnost Advanced Genetics s těmito stránkami Vaše osobní údaje nesdílí. Ačkoli je snahou společnosti Advanced Genetics odkazovat na stránky, které zachovávají stejnou úroveň zabezpečení osobních údajů, není společnost Advanced Genetics odpovědná za obsah a zabezpečení těchto stránek a výslovně tímto odmítá jakoukoli odpovědnost spojenou s Vaším pohybem na těchto stránkách a s jejich obsahem.

11. Osobní údaje dětí (děti do 18 let)

Společnost Advanced Genetics vědomě nesbírá osobní údaje od dětí (do 18 let) bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců a společnost Advanced Genetics vědomě nenabízí své výrobky a služby dětem. Jestliže zjistíme, že některé osobní údaje jsou prostřednictvím stránek společnosti Advanced Genetics poskytovány dětmi, vyvineme přiměřené úsilí ve snaze co nejdříve vymazat veškeré tyto osobní údaje ze svých záznamů. Společnost Advanced Genetics rovněž vyvine přiměřené úsilí ve snaze zajistit, aby tyto osobní údaje nebyly používány k jakýmkoli účelům a aby nebyly poskytovány třetím stranám. Vzhledem k tomu, že společnost Advanced Genetics vědomě nesbírá osobní údaje od dětí a vymazává veškeré údaje získané nedopatřením, nevlastní společnost Advanced Genetics o dětech žádné údaje, které by bylo možno kontrolovat či vymazávat. Pokud rodič požádá o kontrolu či vymazání údajů o svém dítěti dříve, než společnost Advanced Genetics zjistí a vymaže tyto údaje, společnost Advanced Genetics tomuto požadavku pochopitelně vyhoví.

12. Průmyslové normy

Tyto zásady o ochraně osobních údajů společnosti byly vytvořeny ve spolupráci s Federací evropského přímého marketingu (FEDMA). Organizace FEDMA je prvním obchodním sdružením, jehož směrnice týkající se ochrany osobních údajů byly vytvořeny na základě jednání s evropskými orgány na ochranu osobních údajů (článek 29 pracovní skupiny) a schváleny komisí EU.

13. Kontakt

Jestliže budete potřebovat další asistenci či komentáře, obraťte se prosím na nás e-mailem na adrese privacy@Advanced-Genetics.cz, nebo na níže uvedené korespondenční adrese:

Advanced Genetics, s.r.o.
Politických vězňů 911/8
110 00 Praha 1
Česká Republika

případně se obraťte na informační středisko péče o zákazníky společnosti Advanced Genetics ve své zemi:

Advanced Genetics, s.r.o.
tel.: +420 222 314 838, mobile: +420 603 466 620
e-mail: info@euroGeeN.cz

Aktualizováno dne: 1.2.2013